Informació

Fabricants/marques

Condicions particulars de venda
El client reconeix conèixer, en el moment de la realització de la comanda, les condicions particulars de venda indicades a la pantalla (nom, preu components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, cost de les prestacions, etc.) i declara expressament acceptar sense cap reserva. La realització de la comanda i la seva confirmació per part del client materialitzen l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda, només aplicables a la comanda.


TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA
OBJECTE I GENERALITATS
Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.viulogic.com (en endavant "el lloc web"), de la qual Viulogic SL (d'ara en endavant L'EMPRESA) amb NIF B65919938 i domicili a Plaça del Progrés, 3, baixos a Terrassa és titular.

SOCIEDAD: VIULOGIC SL
DATOS REGISTRALES: Tomo:43553 Folio:149 Hoja:432094 Inscripción: 1
Fecha de Inscripción: 16 de enero de 2013.


A través del seu lloc www.viulogic.com, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través d'email. La condició de Client suposa l'adhesió a les condicions d'ús la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.
En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.
L'EMPRESA vol fer saber als seus clients i usuaris que s'adreça exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Península (en endavant, el "Territori"). L'EMPRESA no realitza enviaments de comandes a l'estranger ni, de moment, Balears, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Si un usuari estigués interessat a rebre algun article fora del territori de la Península hauria de contactar amb L'EMPRESA a través del formulari o enviant un correu a info@viulogic.com, estudiaríem la seva sol·licitud i li informaríem sobre això.
CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-seus comentaris per email a: info@viulogic.com
INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE
Les descripcions dels productes exposats al Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de L'EMPRESA. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, ingredients, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de L'EMPRESA, són exposats a manera orientativa. L'EMPRESA farà els seus majors esforços per oferir-li la informació actualitzada dels productes oferts al Portal de Compra Online.
D'acord al Reglament UE 1169/2011, per conèixer la composició i els possibles al·lergògens o informació nutricional del producte, preguem enviïn un correu a info@viulogic.com, especificant clarament el producte del seu interès.
PREUS
Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.
DISPONIBILITAT
L'EMPRESA informa al Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas L'EMPRESA posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat.
L'EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per L'EMPRESA com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per L'EMPRESA per satisfer les comandes dels clients.
Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.
PAGAMENT
El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.
El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.viulogic.com a la secció "El meu compte", "Comandes".
El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), transferència o al comptat, en cas de recollida en botiga. El pagament amb targeta es realitza a través de Banc de Sabadell amb els seus protocols de seguretat.
El Client haurà de notificar a l'EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè L'EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.
SEGURETAT
L'EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del Client i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:
1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de L'EMPRESA i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
2. Que entre el Client i el centre servidor de L'EMPRESA les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.
 
FORMALITZACIÓ DE COMANDES
Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les Condicions d'Ús i la confirmació del procés de compra, L'EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.
CANCEL·LACIÓ DE COMANDES
L'EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament d'aquest. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar mitjançant el formulari "Atenció al client" o enviant un correu electrònic a info@viulogic.com.
TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I extravios
I. Lliurament del producte
L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del Territori. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.
L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.
L'EMPRESA informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.
II. Termini de Lliurament
Els enviaments els realitzarem a través d'una empresa de missatgeria. La comanda realitzat per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 8 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual de L'EMPRESA sol oscil·lar entre els 3 i els 5 dies, des de la finalització de la comanda.
Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L'EMPRESA informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells.
Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.
En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a L'EMPRESA, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'apartat "11. Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al Client.
Les despeses d'enviament pot consultar al nostre web.
Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un correu electrònic notificant-li que la seva comanda ha estat acceptat i està sent enviat.
Per motius de seguretat, L'EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció.
III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua
Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. L'EMPRESA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.
Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el Client s'haurà de posar en contacte amb L'EMPRESA. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.
Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.
IV. Diligència en el lliurament
El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de L'EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a L'EMPRESA via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d'aquest moment no s'atendran incidències per aquest tipus (únicament peces en garantia).
DEVOLUCIÓ
I. Procediment de devolució
Tots els productes comprats en L'EMPRESA podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a L'EMPRESA la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de fins a 14 dies laborables comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.
L'EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de L'EMPRESA amb les màximes garanties possibles.
3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l'objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, L'EMPRESA estableix com a únic procediment de devolució l'establert per L'EMPRESA. Si el motiu de la devolució és imputable a L'EMPRESA (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client.
Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:
1. Informar abans de 7 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar via correu a info@viulogic.com o mitjançant el formulari d'atenció al client.
2. L'EMPRESA informarà al client de la direcció a la qual ha d'enviar el producte.
3. El client ha de enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar el client.
4. Informar de l'empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.
 
II. Reemborsaments al CLIENT
La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys les despeses d'enviament i el cost del servei devolució.
Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, L'EMPRESA reemborsarà també al Client les despeses d'enviament corresponents.
Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.
L'EMPRESA gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornat. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.
GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS
L'EMPRESA actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en el www.viulogic.com funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.
La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el Client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant en la seva caixa, suficients per al correcte ús i instal·lació del producte i tota la informació sobre la garantia. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la que aquí s'indica.
L'EMPRESA no estarà obligada a recollir el producte avariat i el Client haurà de dirigir al Servei Postvenda del fabricant. En aquest sentit, L'EMPRESA realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Client que així ho sol·licitin les dades de contacte d'aquest servei i facilitarà a aquests informació suficient per a la presentació de les reclamacions pertinents.
La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal · lació i utilització no conforme a les instruccions del fabricant.
Queden exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel Client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant. La garantia no serà aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del producte, per als quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel Client en qüestió en els 7 dies següents al lliurament dels productes. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat.

Llegeix també les condicions d'ús