Informació

Fabricants/marques

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que es inclouen a la web.
S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L'EMPRESA.
Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de L'EMPRESA.
L'EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.
Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.
ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS
Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.
Com a conseqüència de l'anterior, els clients i usuaris són els únics responsables davant L'EMPRESA i tercers de:
1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per L'EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

L'EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.
L'EMPRESA informa que no garanteix:
1. Que l'accés a la Web i / oa les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.
2. Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels clients i usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:
L'EMPRESA no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.
LA NOSTRA RESPONSABILITAT
L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:
1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers.
2. Dels eventuals danys i perjudicis als clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l'Usuari.
3. Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en la Web, ja siguin autoritzats o no.
4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a L'EMPRESA mitjançant via contractual.
5. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús de Internet amb l'objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs.

L'EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:
1. Errors o retards en l'accés al Lloc Web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de L'EMPRESA.
2. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.
4. De la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda.
5. En tot cas, L'EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
6. Així mateix, L'EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. L'EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació de els mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent a Lloc Web www.viulogic.com o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a L'EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de L'EMPRESA, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Les dades dels clients seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi L'EMPRESA i per al lliurament de les compres.
Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.
L'EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.
L'EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.
Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir a www.viulogic.com, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a info@viulogic.com amb l'assumpte "Cancel compte".
Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L'EMPRESA no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L'EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.
NUL·LITAT
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús.
L'EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de L'EMPRESA o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
L'EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L'EMPRESA recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.
Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.
LLEI APLICABLE I ARBITRATGE
Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d'Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Terrassa, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.